Tag: Shabbat Shalom

Shabbat Shalom-Weekly Parsha

Shabbat Shalom

VaYakhel

(“And he assembled”)

Exo. 35:1-38:20

Haftarah

1 Kings 7:51-8:21

Torah

P’kudel

(“Accountings of”)

Exo. 38:21-40:38

Haftarah

1Kings 7:51-8:21

Shabbat Candle Lighting Times

Read Entire Story in Battalion of Deborah