Tag: Haftarah

Shabbat Shalom- Parsha portion

Shabbat Shalom

Feast of Lots Eve

(Erev Purim)

Torah

Tetsaveh

(“You shall command’)

Exo. 27:20-30:10

Haftarah

Eze.43:10-27

Shabbat Candle Lighting Times

Read Entire Story in Battalion of Deborah

www.battalionofdeborah.org