Tag: Haftarah

Shabbat Shalom-Weekly Parsha

Shabbat Shalom Weekly Parsha Torah Acharei Mot Lev. 16:1-18:30 Haftarah Amos 9:8-15   Torah K’doshim (“Holy ones”) Lev. 19:1-20:27 Haftarah Eze. 20:2-20,22:1-19 Candle Lighting Times   Read Entire Story in Battalion of Deborah    

Shabbat Shalom-Weekly Parsha

Shabbat Shalom   Torah Tazriah (“She bears fruit”) Lev.12:1-13:59 Haftarah- 2 Kings 4:42-5:19 Metsora-(“infected one”) Lev.14:1-15:33 Haftarah 2 Kings 7:3-20   Candle Lighting Times   Read Entire Story  in Battalion of Deborah